Regulamin i polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu naszych apartamentów.

Osoba (Wynajmujący), która dokona rezerwacji oraz wpłaci zadatek, akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

II. REZERWACJA

Zapytanie o rezerwację (zapytanie o dostępność Apartamentu) można wykonać:

 • w formie elektronicznej, wypełniając formularz na naszej stronie www.sledzikszprotka.eu lub wysyłając zapytanie o dostępność terminu:
  • za pomocą maila: sledzik.szprotka@gmail.com
  • telefonicznie: +48 793410752

Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego Apartamentu, otrzymacie Państwo odpowiedź na złożone zapytanie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Odpowiedź zawierać będzie informację na temat dostępności Apartamentu, całkowitego kosztu najmu oraz wysokości zadatku.

  1. Zadatek
   • Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie i wynosi przeważnie 20-30% kwoty całkowitej.
   • Rezerwacja ustalonego wcześniej terminu najmu następuje w momencie zaksięgowania zadatku na naszym koncie bankowym, którego numer prześlemy Państwu drogą elektroniczną.

   W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko, Apartament oraz rezerwowany termin.

  2. Potwierdzenie rezerwacji

W ciągu 24H od wpływu zadatku na nasze konto dokonujemy potwierdzenia REZERWACJI.

 1. Formy płatności
  • Gotówką przy odbiorze kluczy.
  • Przelewem na podane przez nas konto, najpóźniej w dzień przyjazdu.

  W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i Nazwisko, wybrany Apartament oraz rezerwowany termin.

III. WARUNKI NAJMU

Minimalny okres najmu uzależniony jest od sezonu

 • Koszt najmu podany w potwierdzeniu rezerwacji zawiera koszt zużycia MEDIÓW.
 • Dzieci do lat 3 nie ponoszą opłat jeżeli śpią we własnym łóżeczku i nie wymagają dodatkowej pościeli.
IV. WARUNKI REZERWACJI
 1. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela o planowanej godzinie odbioru kluczy (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej dzień przed przyjazdem. Przekazanie Apartamentu może nastąpić od godziny 15.00. Opuszczenie Apartamentu powinno nastąpić do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 2. Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie należności za okres najmu oraz okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Przekazywane przez nas Apartamenty są posprzątane, sprawne, umeblowane i wyposażone. Na osobach, które przyjęły Apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały najmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Apartamentu w stanie niepogorszonym.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Właściciela o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w Apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa w całości Wynajmujący.
 5. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 -6.00.W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
 7. Wynajmujący ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkodyjakie wyrządzi w budynku, w którym znajdują się Apartamenty, w Apartamencie oraz wyposażeniu Apartamentu. Wynajmujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Właściciela o wszelkich zdarzeniach, które mogąnarazić go lub jakakolwiek inną osobę na szkodę, jak również o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajdują się Apartamenty, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
  W związku z powyższym Wynajmujący zobowiązuje się korzystać z Apartamentu zgodnie z przeznaczeniem i należytą starannością zwracając szczególna uwagę na właściwe użytkowanie instalacji wodnej (oraz jej urządzeń) oraz instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.
  Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ
 8. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Wynajmujący korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Wynajmującego, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu lub wcześniejszegowyjazdu z Apartamentu.
 10. Zakres umowy najmu
  Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem mieszkania,a Wynajmującym obejmuje tylko i wyłącznie wynajem mieszkania wraz z wyposażeniem. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Wynajmującego. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (prąd, woda), pościel, ręczniki oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych, chyba, że strony ustalą inaczej. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osób Wynajmujących pozostawione w mieszkaniu.
 11. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd
  Przekazanie kluczy w pierwszy i ostatni dzień powinno nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie/odbiór kluczy. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem i wyjazdem o planowanej godzinie odbioru/przekazania kluczy. W przypadku braku możliwościdotarcia na umówioną wcześniej godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. W przypadku zgubienia kluczy od mieszkania pobierana jest opłata w wysokości równej kosztowi wymianie nowych wkładów oraz zakupu pilota do bramy, tj. 600 zł.
 12. Każdorazowo opuszczając Apartament Wynajmujący powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i zabrać klucze ze sobą.
V. REZERWACJA “Last Minute”

Rezerwacja “Last Minute” to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu 3 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji). W przypadku rezerwacji “Last Minute” zaliczka nie jest pobierana. W dniu rozpoczęcia pobytu Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

VI. ZMIANY W REZERWACJI

Przedłużenie czasu pobytu.
Termin pobytu w danym Apartamencie można przedłużyć,o ile będzie istniała taka możliwość.Skrócenie czasu pobytu.Termin pobytu w mieszkaniu może ulec skróceniu z jednoczesną uwagą, iż pobrana należność za wynajem nie będzie zwracana.Zmiana liczby osób.Liczba osób podana w rezerwacji może ulec zmianie tylko po wcześniejszym poinformowaniu Właściciela i wyłącznie za jego zgodą.
Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Właściciela ozmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę (np. powódź, awaria kanalizacji wodociągowej, awarii sieci energetycznej, itp.). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klientalub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwota wpłacona przez klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

VIII. PRAWO WŁAŚCIWE

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedzibyWłaściciela.

IX. RODO

Obowiązek informacyjny
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z obsługą zapytania poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest: Śledzik & Szprotka Apartamenty nad morzem W celu kontaktu z administratorem danych osobowych proszę o wiadomość na adres: sledzik.szprotka@gmail.com
Właściciele Apartamentów Śledzik & Szprotka